</# LiZ Hoang #/>

# Posts

CreateUSBmacOSInstall
Cập nhật: 27-05-2020
Hackintosh for Dell Inspiron 5459
Cập nhật: 16-06-2020

# About Me

Tên: Hoàng Hồng Quân
Ngày sinh: 08/03/2005
Sở thích: Đam mê vọc vạch phần mềm
Thiết bị: Dell Inspiron 5459 (macOS)

# Buy me a coffee: https://unghotoi.com/lzhoang2601